เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับ ศวท. มช.

 

 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารงานโดยผู้อำนวยการสถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปี พ.ศ.2551 ได้ปรับเข้ามาเป็นส่วนงานหนึ่งที่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น ๆ (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และได้ปรับเปลี่ยนชื่อจาก "สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เป็น "ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานทั้งภาย ในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในคณะวิทยาศาสตร์ ให้ได้มีโอกาสนำผลงานวิจัย การค้นคว้าคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และต้นแบบต่าง ๆ ไปใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม อันจะนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศ

2. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการถ่ายทอดสู่การ พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการให้บริการ ไปใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ในทุก ๆ ด้าน

 

วิสัยทัศน์

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์บริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้บริการที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือต่อภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

นโยบาย

1. ให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

2. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและนำไปใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนเร่งสร้างแรงจูงใจบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ให้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้เชื่อมประสานกับความต้องการของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. นำความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

4. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนในภาคเหนือ

5. แสวงหารายได้เพื่อเพิ่มพูนสินทรัพย์ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย

 

พันธกิจ

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุกในการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่มพูนรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ศวท-มช. มีแหล่งสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ บริการการวิเคราะห์ทดสอบ/พัฒนางานวิจัย ทางด้านเคมี ด้านจุลชีววิทยา ด้านเครื่องมือ ด้านคุณภาพสุรา พร้อมทั้งการบริการวิชาการ/บริการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จากบุคลากรผู้ทรงความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดีจากภาควิชาต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้ารับบริการจะได้รับผลงาน/งานบริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ในอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม รวมถึงความมั่นใจและความเชื่อถือในผลงาน/งานบริการที่ทาง ศวท-มช. ให้ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี