บริการของเรา
รายการเครื่องมือตรวจวิเคราะห์งานวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ ของศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ องค์กรของรัฐและเอกชนในด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ในด้านเคมี ชีววิทยา ด้านจุลชีววิทยา และเตรียมการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025