บริการของเรา
รายการเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

ศวท-มช.

- Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS)
Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS)

- Ion Chromatograph (IC)
Ion Chromatograph (IC)

- High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
High Performance Liquid Chromatograph (HPLC

- Gas Chromatograph (GC)
Gas Chromatograph (GC)

- UV-VIS Spectrophotometer
UV-VIS Spectrophotometerภาควิชาเคมี

- Nuclear Magnetic Resonance[NMR] Spectrometer400 MHz
Nuclear Magnetic Resonance[NMR] Spectrometer400 MHzภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

- Zetasicer Nano
Zetasicer Nano

- Atomic Force Microscope (AFM)
Atomic Force Microscope (AFM)

- Raman Spectroscopy
Raman Spectroscopy

- X-ray Diffractrometer (XRD)
X-ray Diffractrometer (XRD)

- Photo luminescence Spectrometer (PL)
Photo luminescence Spectrometer (PL)

- Micro Vickers Hardness
Micro Vickers Hardness

- UV-VIS NIR Spectrophotometer
UV-VIS NIR Spectrophotometer

- Ellipsometer
Ellipsometer

- Particle size analyzer
Particle size analyzer

- Electrical Resistivity
Electrical Resistivity

- Tensile Testing
Tensile Testing

- เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก
เครื่องวัดสนามแม่เหล็กภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

- เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

- เครื่องทดสอบความทนแรงดึงและแรงดัดโค้ง
เครื่องทดสอบความทนแรงดึงและแรงดัดโค้ง

- เครื่องหาดัชนีการไหลของพลาสติก
เครื่องหาดัชนีการไหลของพลาสติก

- เครื่องขึ้นรูปด้วยวิธี Compression molding
เครื่องขึ้นรูปด้วยวิธี Compression molding

- Bomb Calorimeter
Bomb Calorimeter

- เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน
เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน

- เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค
เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค

- เครื่อง Brookfield viscometer
เครื่อง Brookfield viscometer

- เครื่องวัดค่าความขุ่น (Turbidimeter)
เครื่องวัดค่าความขุ่น (Turbidimeter)

- Viscosity [Salboit]
Viscosity [Salboit]ภาควิชาธรณีวิทยา

- X-ray Diffraction [XRD
X-ray Diffraction [XRD

- X-ray Fluorescence [XRF]
X-ray Fluorescence [XRF]

- กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง

- FT-IR spectrometer
FT-IR spectrometer

- UV-VIS-NIR Spectrophotometer
UV-VIS-NIR Spectrophotometerห้องปฏิบัติการกลาง

- Low Vacuum Scanning Electron Microscope JEOL JSM-5910LV
Low Vacuum Scanning Electron Microscope JEOL JSM-5910LV

- Field Emission Scanning Electron Microscope JEOL JSM-6335F
Field Emission Scanning Electron Microscope JEOL JSM-6335F

- Scanning-Transmission Electron Microscope JEOL JEM-2010
Scanning-Transmission Electron Microscope JEOL JEM-2010

- เครื่องขัดชิ้นงานด้วยไอออน Precision Ion Polishing System
เครื่องขัดชิ้นงานด้วยไอออน Precision Ion Polishing System

- เครื่องฉาบทอง (Sputter coater)Spi
เครื่องฉาบทอง (Sputter coater)Spi

- เครื่องตัดชิ้นงานด้วยอัลตร้าโซนิค [Ultrasonic Disc Cutter]
เครื่องตัดชิ้นงานด้วยอัลตร้าโซนิค [Ultrasonic Disc Cutter]