บริการของเรา
แบบฟอร์มการขอรับบริการ 

 

 

» ใบคำขอรับบริการ «

 

** (ผู้ส่งตัวอย่าง กรอกรายละเอียดให้ครบตามแบบฟอร์ม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะและสภาพตัวอย่าง เช่น ใส มีตะกอน มีกลิ่น เป็นต้น) **