ประกาศ
ประกาศของหน่วยงาน


ประกาศ/หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่างๆ ของ ศวท-มช.

 1. ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายใน

 2. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 3. ประกาศ เรื่อง วัน เวลา ปฏิบัติงานและวันหยุด

 4. ประกาศ เรื่อง การฝึกอบรมและพัฒนา

 5. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา
แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ

 6. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองจ่าย

 7. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าล่วงเลา สวัสดิการ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

8. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและพนักงาน

 9. ประกาศ เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่าบริการฉบับล่าสุด พศ.2565

  อัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยา

อัตราค่าบริการวิเคราะห์เพิ่มเติมของภาควิชาธรณีวิทยา

อัตราค่าบริการเครื่องมือ NMR ภาควิชาเคมี

แนวปฏิบัติการใช้คุรุภัณฑ์/เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

  อัตราค่าบริการเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ 

อัตราค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

           อัตราค่าบริการเครื่องมือวิเคราะห์ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

10. ประกาศ เรื่อง ข้อตกลงและแนวปฏิบัติการจัดสรรค่าบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชา ศูนย์วิจัยฯ
และห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11. ประกาศ เรื่อง การจัดสรรค่าบริการวิชาการร่วมกับภาควิชา ศุนย์วิจัยฯ และห้องปฏิบัติการกลาง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12. ประกาศ เรื่อง การให้บริการโครงการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการให้บริการสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณี) 
งานโครงการ งานวิเคราะห์ และงานบริการวิชาการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

14. ประกาศ เรื่อง ตัวอย่างหนังสือขอเครดิต

15. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การให้บริการงานบริหารโครงการที่ปรึกษา

16. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การให้บริการงาน Sci-MART

17. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การให้บริการงาน Science Start-Up

18. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การให้บริการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

19. ประกาศ เรื่อง อัตราการจัดเก็บรายได้ประเภทการให้บริการเช่าพื้นที่

20. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การให้บริการงานวิจัยและนวัตกรรม

21. ประกาศ เรื่อง การจัดสรรค่าบริการวิชาการร่วมกับภาควิชา ศูนย์วิจัยฯ และห้องปฏิบัติการกลาง 

22. ประกาศ เรื่อง การให้บริการงานบริหารโครงการ/งานวิจัย/งานพัฒนา/งานสำรวจ/งานนวัตกรรม หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง