เกี่ยวกับเรา
ผู้บริหาร
อาจารย์ ดร. มาโนช นาคสาทา
ผู้อำนวยการ


โทร 053-943397

อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ศรีทัย
รองผู้อำนวยการ


โทร 053-943397

อาจารย์ ดร. อุไร เต็งเจริญสกุล
ผู้จัดการด้านวิชาการ


โทร 053-943397

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพกาญจน์ จันทร์เดช
ที่ปรึกษาด้านจุลชีววิทยา


โทร 053-943397

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา วังกานต์
ที่ปรึกษาด้านเคมี


โทร 053-943397