เกี่ยวกับเรา
บุคลากรบุคลากร สำนักงานกลาง


นางธัญญ์ญาณี กุลวัฒน์นิกรณ์
เลขานุการ

รับผิดชอบ งานเลขานุการ งานบริหารจัดการ งานบุคคล งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Thunyanee.k@cmu.ac.th
โทร 053-943397 ต่อ 12

นางณัฐชนาฎ ธิจักร์
พนักงานบริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบ งานรับตัวอย่าง งานพัสดุ งานนวัตกรรม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Jam_natchanart@hotmail.com
โทร 053-943397 ต่อ 14

นางสาวณัฐนิชา ยาสมุทร
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับผิดชอบ งานบัญชี งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

natnicha.ya@cmu.ac.th
โทร 053-943397 ต่อ 16

นายอชิระ บุญศรี
พนักงานธุรการ

รับผิดชอบ งานเดินเอกสาร, งานธุรการ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ashira.b@cmu.ac.th
โทร 053-943397 ต่อ 20

นางมนัสวาท เตชะขะวนิชกุล
พนักงานบริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบ งานด้านการอบรม/สัมมนา/การตลาด งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

manatsawat.s@cmu.ac.th
โทร 053-943397 ต่อ 11

นางสาวสิรภัชร์ฌาญ์ งามวงศ์เงิน
พนักงานบริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบ งานด้านการอบรม/สัมมนา/ประชาสัมพันธ์ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

sineenard.w@cmu.ac.th
โทร 053-943397 ต่อ 10

นางสาวนิยากรณ์ ทะสี
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับผิดชอบ งานการเงิน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Niyakorn.tasee@cmu.ac.th
โทร 053-943397 ต่อ 15

นางสาวสรารัตน์ สุขอูป
พนักงานพัสดุ

รับผิดชอบ งานด้านพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

sararat.sukoop@cmu.ac.th
โทร 053-943397 ต่อ 17

นางสาวณภัทร สารสุวรรณ
พนักงานบริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบ บริหารจัดการงานโครงการและบริการวิชาการ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

napat.s@cmu.ac.th
โทร 053-943397


บุคลากร ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ


นางสาวฉวีวรรณ แสงสว่าง
พนักงานวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

chaweewan.s@cmu.ac.th
โทร 053-943386

นางสุนันท์ กาซ้อง
พนักงานวิทยาศาสตร์

Sunun.kunta@cmu.ac.th
โทร 053-943386

นายบรรจง แซ่ย่าง
พนักงานวิทยาศาสตร์

banjong.s@cmu.ac.th
โทร 053-943386

นายศักดิธร ไชยเทพ
พนักงานวิทยาศาสตร์

sakditon.chaitap@cmu.ac.th
โทร 053-943386

นางสาวณัฐญา เจนกิจสุวรรณ
พนักงานวิทยาศาสตร์

Natthaya.jane@cmu.ac.th
โทร 053-943386

ดร.พุทธพร คล้ายประเสริฐ
พนักงานวิทยาศาสตร์


โทร 053-943397


บุคลากร ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ