บริการของเรา
โครงการและความร่วมมือ  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัย
(น้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนชาวเชียงใหม่)

 

          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ได้จัดทำ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัย (น้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนชาวเชียงใหม่) " ของเขตอำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอเมือง (ตำบลแม่เหียะ) อำเภอสันทราย (ตำบลสันทรายหลวง) และอำเภอสันกำแพง (ตำบลสันกลาง) จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างปี 2559 – 2560 โดยกิจกรรมของการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย ..  

  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อประชาสัมพันธ์และอธิบายชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการ

  ลงพื้นที่เพื่อสำรวจระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน ภายในท้องถิ่นนั้น ๆ  พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำด้วยวิธีการปลอดเชื้อ (Aseptic technique)

  นำส่งตัวอย่างน้ำของชุมชน ไปทดสอบและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม ณ ห้องปฏิบัติการของ ศวท-มช.

  รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำดื่มแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องคุณภาพน้ำดื่มในชุมชน

  ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่มภายในชุมชน พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ถึงดัชนีของผลทดสอบที่พบว่ามีค่าสูงกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้ำประปาดื่มได้และคุณภาพน้ำปริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 

ค่าเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้ำสำหรับบริโภคที่ใช้สามาารถแบ่งออกได้เป็น 4 เกณฑ์ ได้แก่

ตารางที่ 1 ค่าเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้ำประปาดื่มได้

ตารางที่ 2 ค่าเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ตารางที่ 3 ค่าเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ตารางที่ 4 ค่าเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ

  

ผลการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ และแสดงผลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของสารสนเทศภูมิศาสตร์
(
Geographic Information Systems ; GIS)