บริการของเรา
อัตราค่าวิเคราะห์ด้านเครื่องมือ 

เครื่องฉาบทอง (Sputter coater)Spi ใช้สำหรับการฉาบผิวเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมตัวอย่างเพื่อนําไปวิเคราะห์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope :SEM)เพื่อทำให้พื้นผิวชิ้นงานมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าในสภาวะความเป็นสุญญากาศสูง (HV) ซึ่งจะใช้โลหะฉาบลงบนตัวอย่างภายใต้สภาวะสุญญากาศเพื่อทําให้เกิดสภาพการนําไฟฟ้า สามารถฉาบได้ทั้งการฉาบด้วยทองคํา คาร์บอน และโลหะบางชนิด เช่น แพลตตินัม ทองคําผสมพาลาเดียม อิริเดียม เงิน เป็นต้น