บริการของเรา
วิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบอัตราค่าบริการงานวิเคราะห์

1. อัตราค่าบริการวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตัวอย่างในน้ำ ดิน และอาหาร

✔️ รายการทดสอบน้ำ  » คลิก «

✔️ รายการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอาหาร1   » คลิก «

✔️ รายการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอาหาร2   » คลิก «

✔️ รายการทดสอบทางเคมีและจุลินทรีย์ในน้ำและดิน  » คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2. อัตราค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง HPLC

» คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3. อัตราค่าบริการวิเคราะห์รายการทดสอบเครื่องมือภาควิชา

✔️ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม   » คลิก «

✔️ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์   » คลิก «

✔️ ภาควิชาธรณี   » คลิก «

       ภาควิชาธรณี(ค่าเช่าเครื่องมือ) » คลิก «

       ภาควิชาธรณี (ค่าเช่าเครื่องมือสำรวจ) » คลิก «

✔️ ภาควิชาชีววิทยา   » คลิก «

✔️ ห้องปฏิบัติการกลาง ภาควิชาชีววิทยา   » คลิก «

     ✔️ ภาควิชาเคมี   » คลิก « 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4. อัตราค่าบริการวิเคราะห์ด้านเครื่องมือ ศวท-มช.

» คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5. อัตราค่าบริการวิเคราะห์ด้านสุรา

✔️ สุรากลั่นชุมชนตามสรรพสามิต  » คลิก «

✔️ สุรากลั่นชุมชนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  » คลิก «

✔️ สุราแช่ (ไวน์) ตามกรมสรรพสามิต   » คลิก «

✔️ สุราแช่ (ไวน์) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม » คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6. อัตราค่าบริการวิเคราะห์ด้านน้ำ ตามมาตรฐาน

✔️ น้ำดื่มปิดสนิทตามกระทรวงสาธารณสุข  » คลิก «

✔️ น้ำประปาและน้ำบริโภคตามกรมอนามัย  » คลิก «

✔️ น้ำบริโภคตามองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2539   » คลิก «

✔️ น้ำแร่ตามมาตรฐานสาธารณสุข   » คลิก «

✔️ น้ำแร่ตามมาตรฐาน มอก.   » คลิก «

✔️ น้ำแข็งกระทรวงสาธารณสุข   » คลิก «

✔️ มาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. ใหม่   » คลิก «

✔️ มาตรฐานประปาส่วนภูมิภาค  » คลิก «

✔️ น้ำบาดาลใช้บริโภค  » คลิก «

✔️ น้ำบาดาลขุดเจาะ (อุปโภค)   » คลิก «

✔️ น้ำผิวดิน   » คลิก «

✔️ น้ำทิ้งลงบ่อบาดาล   »คลิก «

✔️ น้ำทิ้งอาคาร จากที่ดินจัดสรร   » คลิก «

✔️ น้ำทิ้งสถานพยาบาล   » คลิก «

✔️ น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร   » คลิก «

✔️ น้ำทิ้งจากสถานบริการน้ำมัน  » คลิก «

✔️ น้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน กรมชลประทาน  » คลิก «

✔️ น้ำทิ้งจากระบบน้ำเสียชุมชน   » คลิก «

✔️ น้ำทิ้งเขตนิคมโรงงานกรมเจ้าท่า  » คลิก «

✔️ น้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560   » คลิก «

✔️ น้ำทิ้งโรงงานกระทรวงทรัพยากร   » คลิก «

✔️ น้ำทิ้งสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการ » คลิก « 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

7. อัตราค่าบริการการจัดซื้อเชื้อเตมเป

» คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8. อัตราค่าบริการการจัดซื้อ NMR tube

» คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

9. อัตราค่าบริการวิเคราะห์ทางดีเอ็นเอของ พืช สัตว์ และทดสอบฤทธิ์ของสารด้วยวิธีทางชีวเคมี

» คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10. อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอความสัมพันธ์ทางสายเลือด

» คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

11. การวิเคราะห์ทดสอบอัญมณี

» คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

12. อัตราค่าบริการวิเคราะห์ด้านฮาลาล

» คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

13. อัตราค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบกลุ่มยาฆ่าแมลง

» คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14. อัตราค่าบริการวิเคราะห์ Inhibition Zone Mic และ MBC ภาควิชาชีววิทยา

» คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

15. อัตราค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบอื่นๆ

» คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

16. อัตราค่าบริการวิเคราะห์น้ำผึ้ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

» คลิก «

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

17. อัตราค่าบริการวิเคราะห์ Volatile Organic Compounds (VOC) 59 item

» คลิก «

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. อัตราค่าบริการวิเคราะห์เส้นลวด

» คลิก «

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


19. อัตราค่าบริการของ ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      (Central Science Laboratory)

✔️ เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer   » คลิก «
✔️ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscpoe)   » คลิก «