Banner
รายละเอียดDNA คน


ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ 

(Forensic Genetics and Forensic Science Laboratory)

 

เปิดรับบริการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอและความสัมพันธ์ทางสายโลหิตขึ้นใหม่ โดยให้บริการในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อรองรับผู้เข้าใช้บริการที่ต้องการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อเป็นทางเลือกอีกแห่งของการให้บริการในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ มีผู้เชี่ยวชาญดูแลประจำห้องปฏิบัติการฯ คือ ศาสตราจารย์ นพ. ธานินทร์ ภู่พัฒน์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเกี่ยวข้องกับ นิติเวช นิติพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล และนิติวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สุขจิตต์ กังวานคุณากร (สาขาวิชาเคมี) และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. พัชณี แสงทอง (สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) เป็นผู้ควบคุมและเป็นผู้ประสานงานห้องปฏิบัติการฯ

 

การบริการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ตรวจความสัมพันธ์บิดา มารดา และบุตร ตัวอย่าง (คน) ละ 4,800 บาท
2. ตรวจความสัมพันธ์พี่น้องและเครือญาติ ตัวอย่าง (คน) ละ 8,400 บาท


สถานที่ติดต่อ (Place)

อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ หรือ อาคารเคมี ห้อง CB3301 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200


เวลาให้บริการ (Service Times)

เปิดบริการทุก วันจันทร์ - ศุกร์ (Monday - Friday)

ช่วงเช้า  09.00 - 12.00 น. (09.00 - 12.00 AM)

ช่วงบ่าย 13.30 - 16.00 น. (01.30 - 04.00 PM)

หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (Telephone)

โทรศัพท์ห้องปฏิบัติการฯ : 053-943341 ถึง ต่อ 307 หรือ 155

โทรศัพท์มือถือ ผศ.ดร. พัชณี แสงทอง (087-838-0121 และ 062-638-4551)
ศ.นพ. ธานินทร์ ภู่พัฒน์ (089-637-8493)