ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและส่องฟ้าดูดาว สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ค่ายเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและส่องฟ้าดูดาว สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ และกลยุทธ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2555