ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ รองผู้อำนวยการ ศวท-มช. เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการให้บริการทางด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ แก่ภาคอุตสาหกรรมและการแนะนำเครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  ธีรวุฒิกุลรักษ์  รองผู้อำนวยการ ศวท-มช. เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "การให้บริการทางด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ แก่ภาคอุตสาหกรรมและการแนะนำเครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร์" ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องโฟกัสไอออนบีมและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทางด้านนาโน สำหรับตรวจวิเคราะห์ชิ้นงานในภาคอุตสาหกรรม" ณ ห้องสัมมนา ชั้น2  อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555


วันที่ : 25 มีนาคม 2015