ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ และกลยุทธ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการเรียนวิชาดาราศาสตร์ เคมี และชีววิทยา  เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา