ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายสนุกคิดคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 4-6 โรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม่

ค่ายสนุกคิดคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 189 คน  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการสู่การใช้งานในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา