ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์ "เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน จังหวัดลำพูน

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ "เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน เพื่อเรียนรู้การกระตุ้นเซลล์หรือชิ้นส่วนพืชให้เกิดความเจริฐเติบโตหรือเกิการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการบนอาหารสังเคราะห์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้ในสภาพที่ปลอดเชื้อ โดยใช้สมดุลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช เป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเนื้อเยื่อที่นำมาทำการเพาะเลี้ยง เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2555