ข่าวประชาสัมพันธ์ประมวลภาพการจัดอบรม "การจัดชั้นเรียนภาคภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 1

การจัดอบรม "การจัดชั้นเรียนภาคภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครู อาจารย์ มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการสอน และการเพิ่มทักษะด้านภาาาอังกฤษ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนในชั้นเรียนได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2555

หมายเหตุ : สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook. --> stsccmu@gmail.com