ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม "การทำสบู่สมุนไพรจากเมล็ดลำไย" วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ณ เทศบาลตำบลประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ได้จัดการฝึกอบรม "การทำสบู่สมุนไพรจากเมล็ดลำไย"  แก่กลุ่มแม่บ้านจากเทศบาลตำบลประตูป่า เพื่อแม่บ้านสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลศรี  รักอริยะธรรม  ผอ.ศวท-มช.  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  เทศบาลตำบลประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : stsccmu@gmail.com