ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม"การจัดชั้นเรียนภาคภาษาอังกฤษสำหรับครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย"

           ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ศวท-มช.) ได้มีการจัดอบรมเรื่อง"การจัดชั้นเรียนภาคภาษาอังกฤษสำหรับครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย" เพื่อพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดเทคนิคการสอนด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครู อาจารย์ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวน 73 คน ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมธาริน เชียงใหม่

          จากการประเมินกิจกรรมดังกล่าวพบว่า 90.15% ของผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้มากถึงมากที่สุด และ 95.07% ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมโดยภาพรวมมากถึงมากที่สุด

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : stsccmu@gmail.com