ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายพัฒนาทักษะห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 1

 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรม "ค่ายพัฒนาทักษะห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 1" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อฝึกทักษะและกระบวนการคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2555