ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาป.โท-เอก จากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผศ.ดร.สุนันทา  วังกานต์ รองผู้อำนวยการ ศวท-มช.ให้การต้อนรับ อาจารย์.ดร.โปรดปราน ทาเขียว อันเจลิ และนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 6 คน จากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเยี่ยมชมและเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือ Fourier Transform Infrored Spectroscopy ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 กันยายน 2556