ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนตากวิทยาคมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศอิเล็กตรอน

นักเรียนระดับชั้นม.5 และคณะครู โรงเรียนตากวิทยาคมจำนวน 13 คน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และกล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ณ ศูนย์วิจัยและบริการจุลทรรศศาสตร์อิเล็กตรอน ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 ตุลาคม 2556.