ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา คณะเกษตร มช.เข้าศึกษาดูงานการใช้กล้องจุลทรรศนอิเล็กตรอน

 นักศึกษา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM) และกล้องจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (TEM) ณ ศูนย์วิจัยและบริการจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5พฤศจิกายน 2556.