ข่าวประชาสัมพันธ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้เครื่อง ED-XRF การอ่านค่าและการแปลผล เพื่อรองรับกฎระเบียบ RoHS และ ELV แบบเข้มข้น” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ