ข่าวประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมการเกษตร เข้าเยี่ยมชมดูงาน ศูนย์วิจัย EMฯ

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและบริการจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน โดยมี คุณมงคล กองทุ่งมล นักวิทยาศาสตร์ปรำจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในวิชาการเรียนต่อไป ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่