ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ “5 วันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 12″ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2553

stsc01stsc02

การจัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ “5 วันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 12 กับ ศวท-มช.

การจัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้ง 12 ขอเชิญน้องๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง

ศวท-มช. ได้จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยางานงาน

ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ และธรณีวิทยา พิเศษ ร่วมทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ พบน้องหลินปิง

และ การเดินชมซูอควาเรี่ยม สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศวท-มช. หมายเลขโทรศัพท์

053-941971 / 053-943397


วันที่ : 23 มีนาคม 2015