ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์หลักสูตร “ค่ายนักวิจัยตัวจิ๋ว”

โรงเรียนลำปางกัลยาณี  จังหวัดลำปาง  ร่วมกับ  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)  ได้จัดกิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาตร์ประยุกต์  เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์การประยุกต์ไปใช้ในงาน วิจัย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่4  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  หลักสูตร “ค่ายนักวิจัยตัวจิ๋ว”  ระหว่างวันที่  26 – 27  มิถุนายน  2553  ที่ผ่านมา

วันเสาร์ ที่ 26  มิถุนายน  2553  (วิชาเคมี)

 

โดย อ.รุ้งลาวัลย์   สมสุนันท์  และ  อ.กาญจนา   ดำริห์