ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร ศวท-มช. ให้การต้อนรับนักวิจัยจากบริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด (SCG) เยี่ยมชมดูงานเครื่องมือกลาง

              ผู้บริหาร ศวท-มช. นำโดย ผศ.ดร.สกุณณี บวรสมบัติ ผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.สุนันทา  วังกานต์ รองผู้อำนวยการ  ให้การต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และนักวิจัยจากบริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด (SCG) จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบของศวท-มช.  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ  อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศูนย์วิจัยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่