ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาตร์ ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม หลักสูตร “รวมมิตรวิทยาศาสตร์” วันที่ 3-4 และ 10-11 กรกฎาคม 2553

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับ  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)  ได้จัดกิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาตร์ประยุกต์  เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์การประยุกต์ไปใช้ในงาน วิจัย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่4  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  หลักสูตร “รวมมิตรวิทยาศาสตร์”  ระหว่างวันที่  3-4 และ 10-11  กรกฎาคม  2553  ที่ผ่านมา

วันเสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2553 : วิชาชีววิทยา
อาจารย์ ดร.มนพร   มานะบุญ