ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.ให้การต้อนรับ สำนักอุตสาหกรรมการเกษตร ในการเยี่ยมชมดูงานเครื่อง FTIR

      ศวท-มช.ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 9 คน สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเยี่ยมชมดูงานเครื่องมือ Fourier  Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) โดยมี นางสาวระพีพรรณ หอมนาน พนักงานวิทยาศาสตร์  ให้การต้อนรับและบรรยายหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนในสาขาวิชาต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 7 อาคาร 30ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559


วันที่ : 21 เมษายน 2016