ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนา เรื่อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก (ธรณีวิทยา) ดาราศาสตร์และอวกาศ”

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ศวท -มช.) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต ๑ ได้จัดการประชุมอบรมสัมมนาการจัดทำสาระการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้ เรื่อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก (ธรณีวิทยา) ดาราศาสตร์และอวกาศ”  เพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ  ตามโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ในวันที่ ๓๐-๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๓  ณ ห้องประชุมเหมันต์อนุสรณ์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดลำปาง  ที่ผ่านมา

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓  (ดาราศาสตร์)
อาจารย์อาทิตย์   ลภิรัตนากุล