ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์วันที่ 5 ของนักเรียนระดับชั้น ม.4-5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

                   กิจกรรมที่ 5 ของค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเรยีนาเชลี ชั้น ม. 4-5 เพื่อฝึกทักษะและการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการทดลองด้านเคมีและชีววิทยา ในวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)


วันที่ : 9 กันยายน 2017