ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.2-3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

                                วันที่ 30 ก.ย.- 1 ต.ค. 60 นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ระดับชั้น ม.2 -3 จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จัดโดย ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความดูแลอย่างใกลล้ชิด ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 1 ตุลาคม 2017