ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

                                     ศวท-มช.ร่วมกับภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ MEP ให้กับนักเรียนโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 110 คนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิมเติม และสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2017