ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                                               ศวท-มช.ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา จัดกิจกรรม "ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากส่วนต่างๆ ของพืช ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุลักษณ์  ธีรานุพัฒนา มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 20 ธันวาคม 2017