ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันที่ 12 - 13 มกราคม 2561

                        ศวท-มช.จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 26 คน ในระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2561 โดยกิจกรรมครั้งนี้ฝึกให้นักเรียนได้รับความรู้และกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริงโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 13 มกราคม 2018