ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

               ศวท-มช.ร่วมกับภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 105 คน ให้ได้รับความรู้และเทคนิคกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ซึ่งภายในกิจกรรมมีทั้งการสำรวจหินแร่ทางธรณีวิทยา การส่องกล้องดูเซลล์และสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยา ฝึกการทดลองไตเตรท-กรด เบส ทางเคมี และการต่อวงจรไฟฟ้าทางฟิสิกส์ โดยมีอาจารย์วิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 13 - 14 มกราคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 14 มกราคม 2018