ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา 2 - 3 ก.พ.61

                    ศวท-มช.ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะอพทย์ศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 53 คน โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในกิจกรรมครั้งนี้เน้นการให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทดลองปฏิบัติการจริง และได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลตามหลักทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2018