ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

                เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561  ศวท-มช.ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และบริษัทเซฟรอน ประเทศไทย จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญวรรณ ผู้อำนวยการ ศวท-มช.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ลิมปิชัยพานิช ประธานโครงการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

                โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 115 คน จากทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนบ้านดอนปิน โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย เป็นวิทยากรและมีพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยให้คำแนะนำและกระตุ้นกระบวนการคิดและการเรียนรู้   ตั้งแต่การสังเกต การตั้งคำถามและค้นหาคำตอบได้อย่างสนุกสนานและมีความสุขเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 


วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2018