ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร ศวท-มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ผศ. ดร. สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นำโดย คุณศิริพร ทวีโรจนการ ผู้อำนวยการ  คุณกานต์ธิดา บุญมา รองผู้อำนวยการ  คุณกันญารัตน์ หนูชุม รองอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รวมจำนวน 9 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางด้านวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศึกษากระบวนการทำงานด้านการฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่