ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช. ให้การต้อนรับ PerkinElmer Ltd. ในการศึกษาดูงานเครื่อง LC-MS/MS

ผู้บริหาร ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ศวท-มช.) นำโดย ผศ. ดร. สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับบุคลากรของ บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด (PerkinElmer Ltd.) ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมาจากประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และไทย จำนวน 14 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้เครื่อง Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) รุ่น QSight เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 และห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่