ข่าวประชาสัมพันธ์"ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" รร.บุญวาทย์วิทยาลัย วันที่ 19-20 ก.ย. 63

          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์และวัสดึศาสตร์ และเคมี ในการจัดกิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง ในรายวิชาฟิสิกส์ และเคมี ในระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ : 20 กันยายน 2020