ข่าวประชาสัมพันธ์"ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" รร.วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล วันที่ 31 ต.ค. 2563

          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชาเคมี และภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมอบรม "ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่