ข่าวประชาสัมพันธ์“ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ DNA และเทคโนโลยีพันธุศาสตร์โมเลกุล” รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 23 พ.ย. 2563

          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา ในการจัดกิจกรรมอบรม “ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ DNA และเทคโนโลยีพันธุศาสตร์โมเลกุล” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่