ข่าวประชาสัมพันธ์“ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์” รร.หล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 28 – 29 พ.ย. 2563

          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมอบรม “ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง ในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2020