ข่าวประชาสัมพันธ์“ค่ายนักเคมีรุ่นเยาว์” รร.ยุพราชวิทยาลัย วันที่ 20 ธ.ค. 2563

          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชาเคมี ในการจัดกิจกรรมอบรม “ค่ายนักเคมีรุ่นเยาว์” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียน SMART YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่