ข่าวประชาสัมพันธ์"นักฟิสิกส์ (พลังงานความร้อน) รุ่นเยาว์" รร.ยุพราชวิทยาลัย วันที่ 5 และ 12 ก.พ. 64

          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ หัวข้อ  " นักฟิสิกส์ (พลังงานความร้อน) รุ่นเยาว์ " สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 90 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง ในรายวิชาฟิสิกส์ ในวันที่ 5 และ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่