ข่าวประชาสัมพันธ์"ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" รร.พะเยาพิทยาคม วันที่ 20-21 ก.พ. 2564

          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชาเคมี และภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมอบรม "ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่