ข่าวประชาสัมพันธ์"ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ม.ปลาย" รร.บุญวาทย์วิทยาลัย วันที่ 7 มี.ค. 2564

          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา ในการจัดกิจกรรมอบรม "ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ม.ปลาย" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง จำนวน 61 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่