ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา” ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 (โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย)

             ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ลิมปิชัยพาณิช หัวหน้าโครงการฯ ดำเนินกิจกรรม  “โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา” ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 (โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย) ซึ่งในปีนี้เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม โดยเป็นการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ใช้ชื่อโมดูลว่า “เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการแยกสารผสมและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์  ธีรวุฒิกุลรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้ทดลองใช้หลักสูตรการเรียนการสอนกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน จากโรงเรียนบ้านป่าตาล และโรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 และ 11 มีนาคม 2564 เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) และยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึง สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของประเทศต่อไป.